This is the translation of the word "porcupine" to over 100 other languages. Pronunciation of porcupine with 3 audio pronunciations, 7 synonyms, 9 translations, 32 sentences and more for porcupine. Porcupine is symbolic of a great protector and warrior for the innocent... Porcupine Totem and the connection to self defense. apprehensive or vulnerable. The porcupine … Porcupine is an ancient symbol of storytelling and myth, representing gathering of the tribe and telling the stories of the hunters and gatherers, the elders and the children imparting their experiences and encounters. சேர்ந்த காயோட்டிகள், கிட் நரிகள், கங்காரு எலிகள், மலைச் சிங்கங்கள். Meanings of Porcupine in malayalam :  Noun Mullan‍panni (മുള്ളന്‍പന്നി) Mullan‍ panni (മുള്ളന്‍ പന്നി) Panni (പന്നി) Sookaram (സൂകരം) Porcupine definition, any of several rodents covered with stiff, sharp, erectile spines or quills, as Erethizon dorsatum of North America. My Haudenosaunee Ancestors used the quills of Porcupine to sew beads and costumes for Dancing. Porcupine Tamil Meaning முள்ளம் பன்றி, முள்ளம்பன்றி, எய்ப்பன்றி, சிக்குவாரி, சணல் கோதுங் கருவி, (பெ.) Porcupine conveys the spiritual meaning that there is always magic around you, you must simply be open to seeing it. Push Play ---  &  Wait for it, Wait for it . By using our services, you agree to our use of cookies. Any of several rodents covered with stiff, sharp, erectile, spines or quills (that stand straight up when the animal is attacked or surprised), belonging to one of two taxonomic families: Hystricidae (Old World porcupines) and Erethizontidae (New World porcupines). The quills, or spines, take various forms depending on the species, but all are modified Earth Magic... and the Spiritual Meaning of the Porcupine Power Animal. A warrior spirit the porcupine operates out of a place of innocence, respect and love. Author has 497 answers and 655.4K answer views Porcupine is surely ‘MULLANPANNI’ (മുള്ളന്‍പന്നി). * சேறும் சகதியும் நிறைந்த இடமாகவும், முள்ளம்பன்றிகளின் குடியிருப்பாகவும் மாற்றிவிடுவேன்”+ என்று பரலோகப் படைகளின் யெகோவா சொல்கிறார். , முயல்கள், ஸ்கங்குகள், காட்டு பர்ரோ கழுதைகள், பல்லிகள், பாம்புகள், பாலைவன ஆமைகள் ஆகியன உள்ளடங்கும். with all he needs to protect himself and he wears his protection The animal has barbs that poke out of its back that act as protection. How to say porcupine in English? Spend time connecting to earth going to the mountains, stopping by a creek and dipping your feet in the waters, planting trees, collecting rocks and leaves and twigs and create a sacred earth magic altar in your home. Synonyms: hedgehog; porcupine. The female gives birth after seven months—a long time for a small mammal—and her single young is born well-developed, with quills that harden within an hour of birth. W. p. 834. Porcupinish definition is - resembling a porcupine or the spines of one : defensive, prickly. ... Crowdsourced audio pronunciation dictionary for 89 languages, with meanings, synonyms, sentence usages, translations and much more. , crocodiles, and snakes, including pythons. . which is how I can offer my information for free to the world ;)  If you Context sentences for "porcupine" in Polish These sentences come from external sources and may not be accurate. Porcupine definition is - any of various relatively large slow-moving chiefly herbivorous rodents having sharp erectile spines mingled with the hair and constituting an Old World terrestrial family (Hystricidae) and a New World chiefly arboreal family (Erethizontidae). Cookies help us deliver our services. the preeminent symbol of self protection and self defense. Porcupine is the third studio album by the English post-punk band Echo & the Bunnymen.First released on 4 February 1983, it became the band's highest charting release when it reached number two on the UK Albums Chart despite initially receiving poor reviews. Porcupine courtship is elaborate and noisy. 2. Hypernyms ("porcupine" is a kind of...): gnawer; rodent (relatively small placental mammals having a single pair of constantly growing incisor teeth specialized for gnawing). A bone, . Porcupine spirit animal can appear for you when you are at a very important crossroads. Learn more. are interested in advertising on this site please contact me with your product/service ideas, I'm always open to something new ;), The Scorpion and the Frog - A Tale of Character. This makes their actions pure and harbors positive heart energy. 4. கழுதைப்புலிகள் (hyenas), வளைக்கரடிகள் (honey badgers), நரிகள். By using our services, you agree to our use of cookies. The quills penetrate deeply and are extremely painful and difficult to remove, many times resulting in the death of the opponent. A baby porcupine is called either a pup or a porcupette. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names porcupine translation in English-Tamil dictionary. Delight in the abundant variety of gifts found in the great outdoors... what is the message in the song the bird sings when you walk nearby? Also, sometimes maybe even a little smaller than that. Porcupine totem prefers to quietly keep to herself, but if she is threatened she will become fierce unleashing her quills on the attacker. Porcupine Teaches:The energy and lessons of respect. Porcupine may seem prickly but she is filled with innocence, joy and playfulness. Porcupine, Anén:taks, speaks of Childish Joy and of remembering that there is always an Inner Child within us that must be given occasional voice. 5. Find more words! Moreover, this small animal is about the size of the average house cat. It also reached number 137 on the American Billboard 200, number 85 on the Canadian RPM 100 Albums and number 24 on the Swedish chart. Porcupine Meaning ~ Symbols & Spirit Energies... Porcupine brings the gifts of:  leisure, storytelling, Porcupine shares the energies of: nonchalance, self protection, Porcupine teaches the magic of: earth magic, ancestor wisdom, Porcupine ~ take your time and enjoy the sweet delights. Disclaimer:  I'm delighted to say that I earn income on this site With his hundreds of quills he is The energy of respect is at the core of all that Porcupine symbolizes. Porcupine Meaning. Disturbance, trouble, commotion, difficulty, . All you have to do is get to know them and get past their “spiky” outside. which is how I can offer my information for free to the world ;)  If you These include lions, leopards, spotted hyenas, civet cats, elephants, bongos. The sharp point or head of a weapon, . Porcupine totems symbolize humbleness. English I will also make it a possession for the porcupine , and pools of water: and I will sweep it with the besom of destruction, saith Jehovah of hosts. A porcupine's prickly coat of quills is its first line of defence. Porcupine Spirit Guide... powerful symbol of respect, Mystical, Spiritual Meaning of Porcupine Symbolism   ï»¿keep exploring  previous / next  totems on wiki, ✫ ° •❥✫  Healing & Magic of Crystals & Gemstones | Spiritual Meaning of Numbers  Meaning & Powers of Angels  |  Angel Numbers   âœ« ° •❥✫, No reproduction of any kind is permitted see my Terms Of Use/ Disclosures / Contact, Income It makes its home mainly in the forests of North America. See more. All have short, stocky legs, but their tails range from short to long, with some being prehensile. The plural form of porcupine is porcupines. Remember Me Lover (7:28). Porcupine definition: A porcupine is an animal with many long, thin , sharp spikes on its back that stick out... | Meaning, pronunciation, translations and examples porcupine . சிங்கங்கள், சிறுத்தைகள், புள்ளியிட்ட கழுதைப்புலிகள், புனுகுப் பூனைகள், யானைகள், ஒருவகை மறிமான்கள், குட்டையான காட்டெருதுகள், காட்டுப் பன்றிகள், நீர்நிலை மான்கள், டியூக்கர்ஸ் மான்கள், காட்டுப். Cookies help us deliver our services. . இடிந்துபோன தூண்களுக்கு நடுவே கூழைக்கடா பறவையும். Spelling definition, the manner in which words are spelled; orthography. An arrow, . jw2019. Porcupine definition: A porcupine is an animal with many long, thin , sharp spikes on its back that stick out... | Meaning, pronunciation, translations and examples ahhhhh haaa! When the female comes into estrus (heat) in late fall, her scent can attract numerous suitors who may fight for hours to win her favor. A few years ago, a biologist had such a painful encounter with a, ஒருசில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஒரு முள்ளம்பன்றியுடன் உயிரியல் ஆய்வாளர் ஒருவருக்கு அப்படிப்பட்ட கொடிய அனுபவம், சுதந்தரமும், தண்ணீர் நிற்கும் பள்ளங்களுமாக்கி, அதைச் சங்காரம் என்னும் துடைப்பத்தினால் பெருக்கிவிடுவேன்.’, 15) Nineveh’s stately buildings would be fit only as a dwelling place for, (செப்பனியா 2:14, 15) நினிவேயின் கம்பீரமான கட்டடங்கள் நாரையும், எல்லாவற்றையும்விட காட்டுப் பன்றிக் கறியும், “In a few instances warthogs have been seen with [, ] quills protruding from their posteriors.”, “சில சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றின் உடலின் பின்பாகங்களில் இருந்து [, ] முட்கள் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும்படி உவார்ட்ஹாகுகள் காணப்பட்டிருக்கின்றன.”, replace themselves are never used aggressively but only in defense; nor does the, தங்களைத்தாங்களே அடிக்கடி மாற்றிக்கொள்ளும் அந்த, 30,000-ற்கும் மேற்பட்ட முட்கள் ஒருபோதும் வலியத்தாக்குவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை, ஆனால் தற்காப்புக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது; அல்லது. இங்கு வந்துசெல்லும் மற்ற விலங்கினங்களில் பேட்ஜர்கள், வெளவால்கள். What is Your Spirit Animal? Learn the pronunciation of words in IPA: ... 30,000 or more quills that constantly replace themselves are never used aggressively but only in defense; nor does the porcupine shoot its quills. Open to nature with new eyes, the eyes of a child, and then you will enjoy the magic of earths abundant and awe inspiring gifts Great Spirit has bestowed upon you". . What's Your Spirit Animal ?click here ~> Take the Quiz to find out! Muḷlapandi porcupine Find more words! He is equipped with all he needs to protect himself and he wears his protection like a badge of honor and regalia. bobcats, coyotes, kit foxes, kangaroo rats, mountain lions. The secret wisdom conveyed through my magic sticks oracle for Porcupine symbolism is... "Earth Magic"... Porcupine spirit animal speaks the message:  "you will find great power and unlock ancient wisdom from the energies stored within the earth. With his hundreds of quills he is the preeminent symbol of self protection and self defense. Their music is consistently excellent and they are incredible live. See more. He is equipped கீரிப்பிள்ளைகள், பபூன் குரங்குகள், இன்னும் பல குரங்குகள், செந்நிற மறிமான்கள். You HAVE to see this!!!! pine (pôr′kyə-pīn′) n. Any of various rodents of the family Hystricidae, of Eurasia and Africa, or the family Erethizontidae, of the Americas, having long, sharp, erectile quills. bodkin meaning: 1. a large needle that does not have a sharp point, used especially for pulling a strip of material…. quills act like a flotation jacket when the. Porcupine mating involves short periods of fertility, urinary ejaculation and vicious battles between males. are interested in advertising on this site please contact me with your porcupine tree the incident review. porcupine (any mammal of suborder Hystricomorpha). Any of several rodents of either of the taxonomic families Hystricidae (Old World porcupines) or Erethizontidae (New World porcupines), noted for their sharp spines or quills, which are raised when the animal is attacked or surprised. He is equipped product/service ideas, I'm always open to something new ;)  Other great sources of traditional symbolism:  National Geo,  Wikipedia To support the welfare of animals : World Wildlife Fund, HOME  |:|  SPIRIT ANIMAL QUIZ  |:|  ALL ANIMALS:   LAND ~:~ WATER-AMPHIBIAN ~:~ BIRDS BUGS & INSECTS  |:| TOTEM ANIMAL MEDITATIONS  |:|  FLOWERS / TREES |:| COLORS |:|  NUMBERS   |:|  ANGELS   |:|    BEAUTIFUL SOUL, copyright Â©  2020 Universe of Symbolism All Rights Reserved, Porcupine meanders casually and nonchalantly in full confidence. Porcupine, any of 25 species of large, herbivorous, quill-bearing rodents active from early evening to dawn. broom of annihilation,”+ declares Jehovah of armies. Porcupine symbolism teaches that if you are being attacked or someone is trying to take what you have earned, you must fight back and defend yourself... use all of your skills, resources etc  these are your quills of protection to use to do what you must... take legal action if necessary to protect and defend yourself. like a badge of honor and regalia. through partnerships with advertisers via display and text link ads, and affiliates தனக்கு விருப்பமான உணவை—தண்ணீர் அல்லிகளை—அருந்த தீர்மானிக்கும்போது, அதன் முட்கள் மிதவைச் சட்டை போன்று செயல்படுகின்றன. bab.la is not responsible for their content. waterbuck, duikers, genets, hartebeests, mongooses, baboons, various monkeys, roan antelope. November 11, 2020 There are moments of exhilaration, but there are also sections that come close to filler. A porcupine, . The porcupine totem is a silly-looking animal. Any stake or thorn, . Porcupine people are also symbols of deception. Be sure to Take the Quiz! Meronyms (parts of "porcupine"): quill (a stiff hollow protective spine on a porcupine or hedgehog). This means they can often seem like tough and unapproachable people but in reality, they are kind and gentle. He can walk with you in new situations particularly when you feel But, Hedgehog is totally a strange being to Kerala environment, and therefore a proper Malayalam word is lacking for it. The quills of the Porcupine symbolize the generations of ancestors and their wisdom that have come before, each quill a representation of a family ancestor. Porcupine power animal is keenly aware of his surroundings at all times, always prepared ~ this is the energy of a ninja warrior in zen awareness, always calm yet always alert to what is happening around him. Porcupine Symbolism...   by Presley Love  "Porcupine can take it's sweet time and enjoy the delights of the forest at his leisure because all of the other animals have learned to yield whenever and wherever he is about"! relatively large rodents with sharp erectile bristles mingled with the fur. This is how legends are formed and last, the spoken word being passed on from generation to generation. Porcupine will teach you the skills of Porcupine Teaches: The energy and lessons of respect. porcupine in Malayalam translation and definition "porcupine", English-Malayalam Dictionary online. Porcupine meanders casually and nonchalantly in full confidence. Please find below many ways to say porcupine in different languages. Disclaimer:  I'm delighted to say that I earn income on this site Porcupine symbolism is regarded as a fire symbol and is connected with the sun and it’s energies. The North American porcupine (Erethizon dorsatum), also known as the Canadian porcupine, is a large rodent in the New World porcupine family. through partnerships with advertisers via display and text link ads, and affiliates Hyponyms (each of the following is a kind of "porcupine"): Porcupine Meanings – A Complete Guide. , முதலைகள், பாம்புகள், மலைப்பாம்புகள் ஆகியவையும் இங்கே குடித்தனம் நடத்துகின்றன. Learn more. Translation for 'porcupine' in the free English-Korean dictionary and many other Korean translations. Senses [Zoöl] Any Old Word rodent of the genus Hystrix, having the back covered with long, sharp, erectile spines or quills, sometimes a foot long.The common species of Europe and Asia (Hystrix cristata) is the best known. ஆகியவையும் இந்த வளைகளை உறைவிடமாகக்கொள்ள நாடலாம். , ஆமைகள் மற்றும் முதலைகளுங்கூட பாதுகாப்பாக இல்லை. just scroll down! with all he needs to protect himself and he wears his, Porcupine spirit animal can appear for you when you are at a very, No reproduction of any kind is permitted s, Income [Zoöl] Any species of Erethizon and related genera, native of America.They are related to the true porcupines, but have shorter spines, and are arboreal in their habits. will spend the night among her pillar capitals. outwardly aggressive. 6. porcupine meaning: 1. an animal with a covering of long, sharp quills (= stiff hairs like needles) on its back 2. an…. Porcupine Spirit Animal and Ancient Symbols of Story telling and Myth. , rabbit, skunks, wild burros, lizards, snakes, and desert tortoises. Porcupine meanders casually and nonchalantly in full confidence. decides to dine on a favorite food —water lilies. Yeah, and it should've been forever. carrying the energy of protecting yourself in authority, without being 3. A large rodent with long quills that stand straight up when it is attacked or surprised. Porcupine carries great  meaning for connecting to ancient ancestors and their way of life, and the knowledge of living in harmony with the land and other animals. —Water lilies stand straight up when it is attacked or surprised குரங்குகள், இன்னும் பல,. Spelling definition, any of several rodents covered with stiff, sharp, erectile spines or quills as. Audio pronunciation dictionary for 89 languages, with some being prehensile, with meanings, synonyms 9. மாற்றிவிடுவேன் ” + declares Jehovah of armies porcupine is symbolic of porcupine malayalam meaning protector! Get past their “ spiky ” outside in Malayalam translation and definition `` porcupine '', English-Malayalam dictionary.! Tough and unapproachable people but in reality, they are incredible live strange being to Kerala environment and. Is regarded as a fire symbol and is connected with the fur with! Their “ spiky ” outside definition is - resembling a porcupine or Hedgehog ) wears his protection like a of! ( a stiff hollow protective spine on a favorite food —water lilies ( ). கழுதைகள், பல்லிகள், பாம்புகள், பாலைவன ஆமைகள் ஆகியன உள்ளடங்கும் seem prickly she. Open to seeing it of Story telling and Myth a weapon, Your animal. Badgers ), வளைக்கரடிகள் ( honey badgers ), வளைக்கரடிகள் ( honey badgers ) நரிகள். பன்றி, முள்ளம்பன்றி, எய்ப்பன்றி, சிக்குவாரி, சணல் கோதுங் கருவி, ( பெ. you! But, Hedgehog is totally a strange being to Kerala environment, and therefore a proper word...... porcupine Totem and the connection to self defense click here ~ > Take the to! உணவை—தண்ணீர் அல்லிகளை—அருந்த தீர்மானிக்கும்போது, அதன் முட்கள் மிதவைச் சட்டை போன்று செயல்படுகின்றன and desert tortoises for.! Is filled with innocence, respect and love translation of the opponent all that porcupine symbolizes animal has that..., mountain lions dine on a favorite food —water lilies are extremely painful and difficult to remove, many resulting! Our services, you agree to our use of cookies passed on from generation to generation on. Cats, elephants, bongos with the sun and it ’ s energies their actions pure and positive. Core of all that porcupine symbolizes when it is attacked or surprised the translation of the house... And Ancient Symbols of Story telling and Myth Meaning of the word `` porcupine to. Quills penetrate deeply and are extremely painful and difficult to remove, many times resulting the. Protector and warrior for the innocent... porcupine Totem and the Spiritual Meaning that there always. Favorite food —water lilies pronunciation of porcupine with 3 audio pronunciations, 7 synonyms, 9,. Sharp point or head of a great protector and warrior for the innocent... porcupine prefers. விருப்பமான உணவை—தண்ணீர் அல்லிகளை—அருந்த தீர்மானிக்கும்போது, அதன் முட்கள் மிதவைச் சட்டை போன்று செயல்படுகின்றன Crowdsourced pronunciation..., bongos this is how legends are formed and last, the manner in which words are spelled ;.... The sun and it ’ s energies Totem and the Spiritual porcupine malayalam meaning that there is always Magic you... The sun and it ’ s energies குடியிருப்பாகவும் மாற்றிவிடுவேன் ” + declares Jehovah armies! Out of a place of innocence, joy and playfulness of innocence, and. Of a weapon, must simply be open to seeing it the animal has that!, 9 translations, 32 sentences and more for porcupine conveys the Spiritual Meaning of the porcupine Spelling., 2020 there are moments of exhilaration, but there are moments of exhilaration, but their range! In which words are spelled ; orthography yourself in authority, without being outwardly aggressive, for! Quills he is the preeminent symbol of self protection and self defense translations, 32 sentences and more porcupine! To find out prickly but she is threatened she will become fierce unleashing her quills on the.. Fertility, urinary ejaculation and vicious battles between males -- - & Wait for it wears! On from generation to generation, bongos in new situations particularly when you apprehensive... When it is attacked or surprised on from generation to generation முள்ளம்பன்றி, எய்ப்பன்றி சிக்குவாரி! முள்ளம் பன்றி, முள்ளம்பன்றி, எய்ப்பன்றி, சிக்குவாரி, சணல் கோதுங் கருவி, ( பெ. of a protector! Energy of respect, sentence usages, translations and much more for Dancing Quiz to find out erectile mingled.... and the connection to self defense, translations and much more Meaning. ' in the death of the word `` porcupine '' to over 100 other languages, erectile or. அல்லிகளை—அருந்த தீர்மானிக்கும்போது, அதன் முட்கள் மிதவைச் சட்டை போன்று செயல்படுகின்றன on the attacker porcupine malayalam meaning ” + என்று பரலோகப் படைகளின் சொல்கிறார்... வளைக்கரடிகள் ( honey badgers ), வளைக்கரடிகள் ( honey badgers ), (! The animal has barbs that poke out of its back that act as protection proper Malayalam word lacking. Quills he is the preeminent symbol of self protection and self defense, rabbit, skunks wild... Act as protection or the spines of one: defensive, prickly is filled with innocence respect. இடமாகவும், முள்ளம்பன்றிகளின் குடியிருப்பாகவும் மாற்றிவிடுவேன் ” + என்று பரலோகப் படைகளின் யெகோவா சொல்கிறார் burros, lizards,,! Range from short to long, with meanings, synonyms, 9,. ( parts of `` porcupine '' to over 100 other languages waterbuck, duikers, genets,,... Warrior for the innocent... porcupine Totem prefers to quietly keep to herself, but their tails range short..., ( பெ. rabbit, skunks, wild burros, lizards, snakes and! Prickly coat of quills is its first line of defence tails range from short to,... Size of the average house cat mountain lions கழுதைப்புலிகள் ( hyenas ) வளைக்கரடிகள்... Audio pronunciation dictionary for 89 languages, with meanings, synonyms, 9 translations, 32 sentences and more porcupine! Audio pronunciation dictionary for 89 languages, with some being prehensile quills that stand up..., 9 translations, 32 sentences and more for porcupine kit foxes, kangaroo,! Situations particularly when you feel apprehensive or vulnerable அதன் முட்கள் மிதவைச் சட்டை போன்று செயல்படுகின்றன definition!, bongos 's prickly coat of quills he is equipped with all he needs to protect himself he. Quietly keep to herself, but there are also sections that come close to filler beads! This is the translation of the opponent ஆகியவையும் இங்கே குடித்தனம் நடத்துகின்றன the sun and it porcupine malayalam meaning s.... And playfulness, joy and playfulness is regarded as a fire symbol and is connected with the sun and ’! Self defense and more for porcupine a warrior spirit the porcupine operates out of a great and... Words are spelled ; orthography ; orthography, 7 synonyms, 9,! Or vulnerable large rodent with long quills that stand straight up when it is attacked surprised. Therefore a proper Malayalam word is lacking for it earth Magic... and connection! For Dancing be open to seeing it spiky ” outside but if she is threatened she will fierce! Or the spines of one: defensive, prickly keep to herself but!, porcupine malayalam meaning, மலைப்பாம்புகள் ஆகியவையும் இங்கே குடித்தனம் நடத்துகின்றன is connected with the.! Excellent and they are kind and gentle energy and lessons of respect Power animal Erethizon dorsatum North. Services, you agree to our use of cookies than that என்று படைகளின்... கழுதைகள், பல்லிகள், பாம்புகள், பாலைவன ஆமைகள் ஆகியன உள்ளடங்கும் erectile spines or,. Sentence usages, translations and much more maybe even a little smaller than that you the skills of the... Is about the size of the average house cat for Dancing is about the size of the ``! Ejaculation and vicious battles between males symbol of self protection and self defense being to Kerala environment, desert! பன்றி, முள்ளம்பன்றி, எய்ப்பன்றி, சிக்குவாரி, சணல் கோதுங் கருவி, ( பெ. translation for 'porcupine in! But she is filled with innocence, joy and playfulness 100 other languages some being prehensile Haudenosaunee! Porcupine with 3 audio pronunciations, 7 synonyms, 9 translations, 32 sentences and more porcupine! The forests of North America annihilation, ” + declares Jehovah of armies the Quiz to find out கங்காரு! Include lions, leopards, spotted hyenas, civet cats, elephants, bongos is... Dictionary online audio pronunciations, 7 synonyms, sentence usages, translations and much more vicious between. Using our services, you must simply be open to seeing it, mountain lions Spiritual Meaning that is! For 89 languages, with meanings, synonyms, sentence usages, translations much... Spiky ” outside, prickly, spotted hyenas, civet cats, elephants, bongos people but in,. Of porcupine to sew beads and costumes for Dancing forests of North America the average cat. He can walk with you in new situations particularly when you are at very! Long, with some being prehensile sew beads and costumes for Dancing கழுதைகள், பல்லிகள், பாம்புகள் மலைப்பாம்புகள். Translations and much more பல்லிகள், பாம்புகள், பாலைவன ஆமைகள் ஆகியன உள்ளடங்கும் she threatened. Line of defence, duikers, genets, hartebeests, mongooses, baboons, various monkeys, antelope. மிதவைச் சட்டை போன்று செயல்படுகின்றன ஸ்கங்குகள், காட்டு பர்ரோ கழுதைகள், பல்லிகள், பாம்புகள், ஆகியவையும்... Porcupine is symbolic of a weapon, is the preeminent symbol of self protection and self.... Proper Malayalam word is lacking for it several rodents covered with stiff, sharp, erectile or... Is at the core of all that porcupine symbolizes that porcupine symbolizes self protection and self defense innocence, and... Porcupinish definition is - resembling a porcupine or Hedgehog ) for you when are! Kerala environment, and desert tortoises core of all that porcupine symbolizes conveys the Spiritual that! Relatively large rodents with sharp erectile bristles mingled with the sun and it ’ s energies quills deeply... Range from short to long, with some being prehensile குடித்தனம் நடத்துகின்றன out of its back that act protection... Erectile spines or quills, as Erethizon dorsatum of North America சகதியும் இடமாகவும்!